(16/11/2020) ရက်နေ့မှ စ၍ ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း (ပသက) နှင့် ဆက်စပ်ကဒ်များ လျှောက်ထားမှုအား www.myanmartradenet.com တွင် စတင်လျှောက်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခင် Tradenet member အဟောင်းများသည် Tradenet.2.0 တွင် Member ၀င်အဖြစ်ပါ၀င်ခြင်း ရှိ/မရှိ အခြေအနေကို https://old.myanmartradenet.com/chk_info.cfm တွင်၀င်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ၊ ပူးတွဲတင်ပြသည့်စာရွက်စာတမ်း များအား မမှန်မကန်ဖြည့်သွင်းတင်ပြခြင်း၊ အတုအပပြုလုပ်တင်ပြခြင်းများပြုလုပ်ပါက ပသက အပြီးပိတ်သိမ်းမည့်အပြင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

9 digits

TRADER LOGIN

Forgot password?