သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် လျှောက်ထားခြင်းများအား (၂၉.၁၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့ (၁၇:၀၀)အချိန်ထိသာ ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး (၅.၁.၂၀၂၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ TradeNet2.0 စနစ် www.myanmartradenet.com တွင် စတင်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ၊ ပူးတွဲတင်ပြသည့်စာရွက်စာတမ်း များအား မမှန်မကန်ဖြည့်သွင်းတင်ပြခြင်း၊ အတုအပပြုလုပ်တင်ပြခြင်းများပြုလုပ်ပါက ပသက အပြီးပိတ်သိမ်းမည့်အပြင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

9 digits

TRADER LOGIN

Forgot password?