05/01/2020 မတိုင်မှီ လျှောက်ထားသော လိုင်စင်များအား ပြင်ဆင်၊ပယ်ဖျက်၊သက်တမ်းတိုး ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန် Login အားနှိပ်ပါ
လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ၊ ပူးတွဲတင်ပြသည့်စာရွက်စာတမ်း များအား မမှန်မကန်ဖြည့်သွင်းတင်ပြခြင်း၊ အတုအပပြုလုပ်တင်ပြခြင်းများပြုလုပ်ပါက ပသက အပြီးပိတ်သိမ်းမည့်အပြင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

9 digits

TRADER LOGIN

Forgot password?